Nije fersen

Wy fan Reizger binne tige bliid en grutsk dat de ferkeap fan Blaue Greide sa goed rint.
Sûnt in pear dagen stean we ek op www.celticbands.nl ‘Celtic Bands is een boeking- en agency organisatie voor Ierse en Schotse Music Bands.’ Misskien leuk ris om te sjen op dizze side.

De gearwurking fine wy hiel noflik en der is no sels in facebook pagina fan Reizger Facebook .. wa hie dat tocht!?
Dêrneist binne we dwaande mei it opnimmen fan nije fersen. Wêr op Blaue Greide de rêstiche sankjes de oerhân hienen lyket op de oankommende skiif mear plak foar ritmyske, knallende folk mei mear Ierske ynfloeden.
Ek sil der mooglik in fideoklipke komme fan it fers ‘Turfstekkersdream’. We binne al dwaande mei de tariedings.