Reizger op festival yn Súderséemuseum Inkhúzen

Snein 11 augustus ha we in dei yn Inkhúzen west. Hjir wie in festival mei allerhande artiesten. It waard in prachtiche dei mei foar ús 5 optredens op ferskate plakken yn it iepenloft gedeelte fan it Súderséemuseum. Mei as hichtepunten dochs wol it optreden yn it tsjerkje en it ôfslutende fers mei alle koaren en bands. Mear plaatsjes fan dit optreden bin te sjen ûnder it kopke plaatsjes

08 11 12 Maritiem Festival