A bold young farmer

Hjir in lyts stikje fan de tradisjonele folkballad ‘A bold young farmer’
Opnommen op 9 nov yn Het wapen van Baarderadeel