De Harmonie

Begjin dit jier hawwe wy yn de Harmonie spyle mei Doede Veeman. Dit yn it ramt fan Folk City, in rige Folk optredens. It wie tige slagge mei goed lûd en in folle seal.

harmonie