Reizger tegeare mei Doede Veeman

Ek dit jier hawwe wy wer in oantal konserten tegearre mei Doede Veeman yn e planning.
Dit nei it enoarme sukses fan ús gearwurking yn De Harmony fan begjin dit jier.

It hiele spul is wer te sjen op 15 Desimber yn de prachtige Stania State te Oentsjerk.
De seal is iepene fanôf 20:15 oere.

Winterfolk

It folgjende optreden tegearre mei Doede Veeman is op 10 Jannewaris 2016 te Burgum.
En 28 Febrewaris yn it tsjerkje fan Leons.
Fierdere ynformaasje oer dizze optredens folget noch op de side.

IMG_1979