CD

bg Blaue Greide (2012)

  • 13 fersen
  • Frysk
  • Folk
  • Lúks kartonnen hoeske
  • Boekje mei alle teksten

 

CD bestelle: Stjoer jo namme en adres nei teatertun@aol.nl en meitsje €15,- oer op bankrek.nr. NL58 RABO 3159321797 fan Teatertun Produkties. Dan krij jo Blaue Greide sa gau mooglik thús!